Απελευθερωτικές

Συγγραφέας Παραπομπή
ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 117, πίν. 44

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 116, πίν. 43

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 115, πίν. 42

ΕΑΜ (Ριζάκης & Τουράτσογλου 1985)

ΕΑΜ 59, πίν. 22

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 211

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.3

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.2

Düll 1977

Düll 1977, 381-382, αρ. 210.1

Düll 1977

Düll 1977, 291, αρ. 40

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 93 et p. 244, αρ. 29

Cormack 1968

Cormack 1968, 196-198, αρ. 5, πίν. 34a

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 170, αρ. 2

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Subscribe to Απελευθερωτικές