Δωρεές-Ιδρύματα

Συγγραφέας Παραπομπή
Hatzopoulos 1988

Hatzopoulos 1988, 17-18, πίν. I-II

IG X.2.1.260
IG X.2.1.259
Subscribe to Δωρεές-Ιδρύματα