Ἡγίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῾Ε̄γίας (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), hε̄γιας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡγἴας/ Ἡγἔας (1ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡγείας (4ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άφυτος) 5ος αι. π.Χ., ΑΑΑ 4 (1971), 362-363 (= SEG L 571B) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 355-350 π.Χ., SEG XXXVIII 640.3 (3) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXIX 1156.2, 6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261 σημ. 11.

Σχόλια: 

Πανελλήνιας διάδοσης ελληνικό όνομα (ανήκει στα παράγωγα από το θέμα Ἡγήσι- σύνθετα ή συντετμημένα ανθρωπωνύμια, τα οποία σχετίζονται με την αρχηγία και την καθοδήγηση).

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ.