Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.117.4-9 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ωνιος προπαροξύνονται, […] Σιρβώνιος, Ἀργανθώνιος, Ἀβυδώνιος, Ἀγκώνιος, Ἀντρώνιος ὄνος ἡ παροιμία, Βαβυλώνιος, Αἰσώνιος, Ἀλαβώνιος, Κολοφώνιος, Ἀλμώνιος, Ἀμυδώνιος, Αὐλώνιος, Σικυώνιος, Καλυδώνιος,

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀβυδώνιος, Ἀμυδώνιος

Σχόλια: 

Εθνωνύμια σε -ωνιος