Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.326.8, 13-14 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς μη ὑπερδισύλλαβα υ παραληγόμενα βαρύνεται, […] Δινδρύμη πόλις Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Δινδρύμη

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Δινδρύμη