Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.326.15-16, 21-23 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς νη μονογενῆ μετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου βαρύνεται, πάχνη, λάχνη, ἄχνη καὶ Ἄχναι πόλις Θεσσαλίας. […] Ἴχναι πόλις Μακεδονίας. Ἡρόδοτος ἑβδόμῃ ( c. 123 ). Ἐρατοσθένης δὲ Ἄχνας αὐτήν φησι. Φιλητᾶς δὲ ἄλλην φησὶ διὰ τοῦ α. ἔστι καὶ ἑτέρα ἑῴα πόλις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἴχναι

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Ἴχναι και πιθανές φωνητικές παραλλαγές.