Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.374.16-17 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Στ. Β. 390, 8™ Κύδνα πόλις Μακεδονίας, ἣ κατὰ παραφθορὰν Πύδνα λέγεται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Κύδνα, Πύδνα

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου:  τροπή κ > π (Κύδνα > Πύδνα)