Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.444.18-20 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ινδος εἴτε δισύλλαβα εἴτε ὑπὲρ δύο συλλαβὰς διὰ τοῦ ι γράφεται οἷον Ἰνδός, Ἄλινδος, Ἴσινδος πόλις Μακεδονίας, Ἄρινδος ὄνομα ποταμοῦ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἴσινδος

Σχόλια: 

Η πόλη Ἴσινδος της Μακεδονίας.