Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.465.20-21 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀβαντία τὸ θηλυκὸν τοῦ Ἀβάντιος κατὰ βαρβαρικὴν τροπὴν τοῦ β εἰς μ Ἀμαντία ἐλέχθη παρὰ Ἀντιγόνῳ ἐν Μακεδονικῇ περιηγήσει.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀβαντία

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου:  τροπή  β > μ (Ἀβαντία > Ἀμαντία). Μαρτυρία για περιηγητικό έργο (Αντίγονος, Μακεδονική περιήγησις)