Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.119.33-120.23 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ σιος καὶ τιος προπαροξύνονται, εἰ μὴ κύρια εἴη καὶ τριβράχεα, […] Φαγρήσιος, Ἀρήσιος, Βερήσιος, Ἀδρυμήσιος, Γαλλήσιος, Ἑλικήσιος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Φαγρήσιος, Βερήσιος

Σχόλια: 

Εθνικά ονόματα από μακεδονικές πόλεις με μικρή τεκμηρίωση (Φάγρης, Βέρης)