Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Φιλέταιρος  120 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Κανοῦς ἀρσενικῶς· ἔστι δὲ ἡ φωνὴ Μακεδόνων. Ἀριστοφάνης κέχρηται ( Acharn.  244; etc. ).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Κανοῦς

Σχόλια: 

Η λέξη Κανοῦς της μακεδονικής διαλέκτου

Θεματική περιοχή: