Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Φιλέταιρος  121 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Βασίλισσαν ὁ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας (1370, 16)· ἔστι δὲ ἡ φωνή Μακεδόνων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βασίλισσα

Σχόλια: 

Η λέξη της μακεδονικής διαλέκτου

Θεματική περιοχή: