Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.77.23-24, 3,1.78.2 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς της ἔχοντα τὴν παραλήγουσαν εἰς ἀμετάβολον λήγουσαν, ἀπρόσληπτα τοῦ σ κατὰ τὴν γενικήν, βαρύνεται, εἰ μὴ εἴη μετοχικά, […] βΒισάλτης ὁ Ἡλίου καὶ Γῆς, ἀφ᾽ οὗ Βισαλτία πόλις καὶ χώρα Μακεδονίας. καὶ τὸ ἐθνικὸν ὁμοφώνως· ἔστι καὶ Βισάλτης ποταμός.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βισάλτης, Βισαλτία

Σχόλια: 

Το όνομα Βισαλτία ως πόλη και χώρα της Μακεδονίας, το εθνωνύμιο και το ομώνυμο υδρωνύμιο (ποταμός)