Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.474.4  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀμαλή ἁπαλή. ἡ δὲ λέξις Μακεδόνων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

ἀμαλή

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου:  τροπή μ > π (ἀμαλή)

Θεματική περιοχή: