Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.266.4, 3.1.267.12-13  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς σα δισύλλαβα βαρύνεται, […] Τίρσαι πόλις Μυγδονίας τῆς ἐν Μακεδονίᾳ ἀπὸ Τίρσης μιᾶς τῶν θυγατέρων Γραστοῦ παιδὸς Μυγδόνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Τίρσαι, Μυγδονία

Σχόλια: 

Η πόλη Τίρσαι της Μακεδονίας (Μυγδονία) και ετυμολόγηση του ονόματος