Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.95.11-14 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ανις θηλυκὰ ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ὀξύνεται, Ὠκεανίς, Τι τανίς, στεφανίς  […] Καρβανίς, Καρμανίς, Ἀτιντανίς, Αἰνιανίς, Ἀκαρνανίς, Ἀλβανίς λίμνη, Δυμανίς "στέλλεο νῦν ἔτι τῆλε Δυμανίδος ἠπείροιο".

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀτιντανίς

Σχόλια: 

Ἀτιντανίς φυλή