Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.294.32, 296.6-7  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ νια μακρὸν ἔχοντα τὸ α βαρύνεται, κονία, πενία, […] Ἀτιντανία μοῖρα Μακεδονίας ἀπὸ Ἀτιντᾶνος υἱοῦ Μακεδόνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀτιντανία

Σχόλια: 

τοπωνύμιο, κατάληξη -ια (<ανθρωπωνύμιο)