Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.294.32, 297.34-35 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ νια μακρὸν ἔχοντα τὸ α βαρύνεται, κονία, πενία, […] Πελαγονία χώρα Σικελίας. Πηλαγονία μοῖρα Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Πελαγονία

Σχόλια: 

Η περιοχή της Μακεδονίας Πελαγονία με φωνητική παραλλαγή ως Πηλαγονία.