Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 7.122.13-17

Χωρίο / Κείμενο: 

Στράττις γοῦν ἐν Μακεδόσιν ἐρομένου τινὸς Ἀττικοῦ ὡς ἀγνοοῦντος τὸ ὄνομα καὶ λέγοντος ( I  719 K )· ἡ σφύραινα δ᾽ ἐστὶ τίς; φησὶν ὁ ἕτερος· κέστραν μὲν ὔμμες ὡττικοὶ κικλήσκετε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Σημαντικό χωρίο,  πιθανώς η παλαιότερη έμμεση μεταγλωσσική πληροφορία για τη μακεδονική. Η κωμωδία "Μακεδόνες" ή "Παυσανίας" του Στράττι ανέβηκε γύρω στο 400 π.Χ.