ΕΚΜ 1, Βέροια

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

ΕΚΜ 1, Βέροια 230

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Ειδικά θέματα: 
θάνατος
Βιβλιογραφία: 

Cormack 1963, 28, αρ. 17, πίν. 7