Ευστάθιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Σχόλια στην Οδύσσεια 1.376

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ οὕτω μὲν ἐκ τοῦ φῶ Μακεδονικῶς γέγονε τὸ βῶ. οὐδέ ποτε γάρ φησι κατ᾽ ἀρχὰς λέξεων ἐκεῖνοι τῷ φ χρῶνται, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ δηλαδὴ τῷ β. ὡς καὶ ὁ Βίλιππος δηλοῖ καὶ ἄλλα εἰρημένα ἑτέρωθι.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Χρήση του β αντί για το φ στη μακεδονική διάλεκτο.

Θεματική περιοχή: