Κλήμης Αλεξανδρεύς

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρωματείς 5.8.47.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

συνομόλογος τῆς τοιᾶσδε δόξης καὶ ὁ Κυζικηνὸς Νεάνθης γράφων τοὺς Μακεδόνων ἱερεῖς ἐν ταῖς κατευχαῖς βέδυ κατακαλεῖν ἵλεω αὐτοῖς τε καὶ τοῖς τέκνοις, ὅπερ ἑρμηνεύουσιν ἀέρα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

βέδυ

Σχόλια: 

Για τη λ. βέδυ (= 'αέρας') που χρησιμοποιούν οι μακεδόνες ιερείς.

Θεματική περιοχή: