Λιβάνιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Declamationes 23.1.76

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐνταῦθα δὲ ἤδη ἐν Πέλλῃ μὲν ἦν, ὁ δὲ φόβος πολὺς ἔτι προσῆν, καὶ πάντα ἔπασχον ταῖς ἐλπίσιν ὅσα ὑπὸ τῆς τῶν ἐχόντων ἐξουσίας ἠδυνάμην παθεῖν. δεσμὰ περιέβλεπον, αἰκίας, βασάνους ἁπάσας, ξίφη καὶ σαγάρεις Μακεδονικάς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Όργανα βασανισμού της Μακεδονίας.