Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 9.30.7-8

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακεδόνων δὲ οἱ χώραν τὴν ὑπὸ τὸ ὄρος τὴν Πιερίαν ἔχοντες καὶ πόλιν Δῖον, φασὶν ὑπὸ τῶν γυναικῶν γενέσθαι τὴν τελευτὴν ἐνταῦθα τῷ Ὀρφεῖ· ἰόντι δὲ ἐκ Δίου τὴν ἐπὶ τὸ ὄρος καὶ στάδια προεληλυθότι εἴκοσι κίων τέ ἐστιν ἐν δεξιᾷ καὶ ἐπίθημα ἐπὶ τῷ κίονι ὑδρία λίθου, ἔχει δὲ τὰ ὀστᾶ τοῦ Ὀρφέως ἡ ὑδρία, καθὰ οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Σύμφωνα με μια τοπική παράδοση της Μακεδονίας, ο θάνατος του Ορφέα έλαβε χώρα στο Δίον όπου και φυλάσσονταν τα οστά του.

Θεματική περιοχή: