Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 9.40.7

Χωρίο / Κείμενο: 

Φίλιππος δὲ οὐκ ἀνέθηκεν ὁ Ἀμύντου τρόπαιον οὔτε ἐνταῦθα οὔτε ὁπόσας μάχας ἄλλας βαρβάρους ἢ καὶ Ἕλληνας ἐνίκησεν· οὐ γάρ τι Μακεδόσιν ἱστάναι τρόπαια ἦν νενομισμένον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Για τη συνήθεια των Μακεδόνων να μην στήνουν τρόπαια σε ανάμνηση των πολεμικών τους νικών.