Πολύαινος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρατηγήματα 4.2.7

Χωρίο / Κείμενο: 

Φίλιππος ἐν Χαιρωνείᾳ γιγνώσκων τοὺς μὲν Ἀθηναίους ὀξεῖς καὶ ἀγυμνάστους, τοὺς δὲ Μακεδόνας ἠσκηκότας καὶ γεγυμνασμένους, ἐπὶ πολὺ τὴν παράταξιν ἐκτείνας ταχέως παρέλυσε τοὺς Ἀθηναίους καὶ εὐχειρώτους ἐποίησε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στην καλή εκγύμναση των Μακεδόνων σε αντίθεση με τους αγύμναστους Αθηναίους.