Πρόκλος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 1.181

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ γὰρ ὁ Ἄθως, τὸ Μακεδονικὸν ὄρος, ἐκπέμπει μέχρι Λήμνου τὴν σκιάν, ἑπτακοσίοις σταδίοις διεστώσης

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Για το ύψος του μακεδονικού όρους του Άθω.

Θεματική περιοχή: