Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 196.5-10, λ. Γαλάδραι

Χωρίο / Κείμενο: 

Γαλάδραι, πόλις Μακεδονίας ἐν Πιερίᾳ. Λυκόφρων "σῆναι Γαλάδρας τὸν στρατηλάτην λύκον". ἔστι καὶ ὄρος Γάλαδρος. ἀπὸ Γαλάδρου τοῦ Ἠμαθίου παιδός. οἱ δὲ ὅτι ὁ Γαλάδρας ἔκτισε τὴν πόλιν. ὁ πολίτης Γαλαδραῖος. Λυκόφρων "καὶ Γαλαδραῖον πέδον". τὸ κτητικὸν ἔδει Γαλαδραϊκόν. Πολύβιος δὲ ἐν τῷ ιγ Γαλαδρικόν φησι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική πόλη Γαλάδραι, η προέλευση του ονόματος και η μορφολογία των παραγώγων της.