Στέφανος Βυζάντιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Εθνικά 237.21-22, λ. Δουρίοπος

Χωρίο / Κείμενο: 

Δουρίοπος, πόλις Μακεδονίας. Στράβων ἑβδόμῃ. οὕτως καὶ ἡ χώρα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η μακεδονική περιοχή και πόλη Δουρίοπος.

Θεματική περιοχή: