Αμφίπολη

Συγγραφέας Παραπομπή
Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 215

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 212, πίν. L

Feissel 1983

Feissel 1983, αρ. 211

Collart & Devambez 1931

Collart & Devambez 1931, 172-173, πίν. VII.1

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1979, 271· Ergon 1979, 16 (= SEG 28.534)

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1972, 265

Subscribe to Αμφίπολη