Βοττιαία

Συγγραφέας Παραπομπή
Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 93 et p. 244, αρ. 29

ΕΚΜ 1, Βέροια

ΕΚΜ 1, Βέροια 213

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242-243, αρ. 26

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 242, αρ. 24 (=89)

Delacoulonche 1859

Delacoulonche 1859, 216-217, αρ. 93

Cormack 1968

Cormack 1968, 198-199, αρ. 10

Contoléon 1899

Contoléon 1899, 169-170, αρ. 1

Catling 1986

Catling 1986, 63

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1976, 460

Bull.Epigr.

Bull.Epigr. 1967, 350

Subscribe to Βοττιαία