Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία Εξώφυλλο
Arena, Renato. 1959. Il valore arcaico di θ nell’alfabeto greco
Arena, Renato. 1966. Die Vertauschung θ/φ bei einigen altgriechischen Inschriften
Arena, Renato. 1971. La documentazione epigrafica del digamma
Arena, Renato. 1982. Zu einer thasischen Inschrift
Arena, Renato. 1983. Valori differenziati di alcune lettere nelle diverse tradizioni alfabetiche della Grecia Antica
Arena, Renato. 1987. Di alcune forme del Greco di Sicilia
Argentieri, Lorenzo. 2003. Gli epigrammi degli Antipatri
Argyropoulou-Evelpidis, Rena & Τony Hackens. 1975. Macedoine-Thessalie-Illyrie-Epire-Corcyre
Arkwright, Walter G.. 1918. Lycian and Phrygian names
Asirvatham, Sulochana R. . 2010. Perspectives on the Macedonians from Greece, Rome and beyond
Auer, Peter. 2005. The construction of linguistic borders and the linguistic construction of borders
Aura Jorro, Francisco. 1985. Diccionario micénico
Avezou, Charles & Charles Picard. 1913. Inscriptions de Macédoine et de Thrace
Aymard, André. 1935. Le Zeus Fédéral Achaien Hamarios ~ Homarios
Babelon, Ernest. 1907. Traité des monnaies grecques et romaines (Deuxième partie)
Babiniotis, Georgios [Μπαμπινιώτης, Γεώργιος]. 1990. Ancient Macedonian: The place of Macedonian among the Greek dialects
Babiniotis, Georgios [Μπαμπινιώτης, Γεώργιος]. 1992. The question of mediae in ancient Macedonian Greek reconsidered
Badian, Ernst. 1982. Greeks and Macedonians
Baege, Werner. 1913. De Macedonum Sacris
Bakalakis, Georgios [Μπακαλάκης, Γεώργιος]. 1952. Jahresh. 39

Σελίδες