ΑΑΑ

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

AAA 4 (1971) 362.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἡγίας ⋮ Δι[ονύσωι].

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: