ΑΕ

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές
Παραπομπή: 

AE 1936, 33.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Διεὺς καὶ Φίλτων Ἀντικρά|τους ⋮ τοὺς θάκους καὶ τὰς | τραπέζας Παρθένωι.

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.

Θέση εύρεσης: