Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.305.15-16, 19-20 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς η καθαρὸν μονογενῆ οὐ πολλὰ βαρύνεται, Δαύη πόλις Ἀραβίας. […] καὶ τὰ διὰ τοῦ ευη παροξύνεται, χλεύη, Βεύη πόλις Μακεδονίας,

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βεύη

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Βεύη