Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.326.9-10 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς μη ὑπερδισύλλαβα υ παραληγόμενα βαρύνεται, Οἰσύμη πόλις Μακεδονίας. Θουκυδίδης τετάρτῃ ( c. 107 ). ταύτην Αἰσύμην Ὅμηρος (Il. Θ 304) ἔφη "τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέκε μήτηρ".

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Οἰσύμη, Αἰσύμη

Σχόλια: 

Η πόλη Οἰσύμη της Μακεδονίας, η ομηρική Αἰσύμη.