Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.329.19-20, 330.1-5, 9-10 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ενη ὑπερδισύλλαβα μονογενῆ βαρύνεται, ὠλένη, Ἑλένη νῆσος τῆς Ἀττικῆς. […] τὸ δὲ Κλαζομεναί πόλις ὀξύνεται ὡς καὶ Ἀκεσαμεναί πόλις Μακεδονίας, κτίσμα Ἀκεσαμενοῦ ἑνὸς τῶν ἐν Πιερίᾳ βασιλευσάντων, Ἀλαλκομεναί πόλις Βοιωτίας, ἣ καὶ Ἀλαλκομένιον, καὶ πόλις ἐν Ἰθάκῃ τῇ νήσῳ καὶ Ἰλλυρίας καὶ Ἰδομεναί πόλις Μακεδονίας […] καὶ τὸ Εἰδομενή πόλις Μακεδονίας. Θουκυδίδης β ( c. 100 ).

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἀκεσαμεναί, Ἰδομεναί, Εἰδομενή

Σχόλια: 

Οι πόλεις της Μακεδονίας Ἀκεσαμεναί (Πιερία) και Ἰδομεναί / Εἰδομενή.