Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.355.27-356.2 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ον δισύλλαβα παραληγόμενα τῷ ι μόνῳ ἢ τῇ ει διφθόγγῳ βαρύνεται, μνίον, ῥίον. ἔστι καὶ πόλις Μεσσήνης ἢ Ἀχαΐας καὶ ἄλλη Αἰτωλίας. σίον λαχάνου εἶδος, ἴον, δρίον, ὅπερ τινὲς καὶ δρίος γράφουσι, Δῖον πόλις Εὐβοίας περὶ τὸ Κήναιον. Ὅμηρος "Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον Δῖόν τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον" (Β 538 ). ἔστι καὶ Μακεδονίας, ἔνθα τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ἐτέλουν· γ ἔστι πρὸς τῷ Ἄθῳ, ὡς 3,1.356 Θουκυδίδης (4, 109), δ Θεσσαλίας. ε Πισιδίας. Ἰταλίας. ζ κοίλης Συρίας, κτίσμα Ἀλεξάνδρου. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Δῖόν

Σχόλια: 

Το Δῖον της Μακεδονίας και ομώνυμες πόλεις άλλων περιοχών.