Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10-15 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ιον τρισύλλαβα κύρια προπαροξύνονται, Ἴλιον πόλις Τρῳάδος ἀπὸ Ἴλου, ἣν οἱ Τρῶες Ἄτην ἐκάλουν καὶ Ἄτης λόφον. οὐδετέρως παρὰ πᾶσι, παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ θηλυκῶς. τὸ γὰρ "Ἴλιον αἰπύ" (Il. Ο 71) νοθεύει Ἀρίσταρχος. δευτέρα ἐν τῇ Προποντίδι παρὰ Ῥυνδάκῳ ποταμῷ. τρίτη Μακεδονίας Ἑλένου κτίσμα. τετάρτη Θεσσαλίας. πέμπτη Θρᾴκης κατὰ Βιζύην.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἴλιον

Σχόλια: 

Το Ἴλιον της Μακεδονίας, κτίσμα του μυθικού Τρώα μάντη Έλενου, και ομώνυμες πόλεις με προεξάρχουσα της Τρωάδας (Τροία). Η πόλη τοποθετείται στην Ήπειρο.