Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.358.10, 359.23-24

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ διὰ τοῦ ιον τρισύλλαβα κύρια προπαροξύνονται, […] Βρύγιον πόλις Μακεδονίας. Βαίτιον πόλις Μακεδονίας. Θεόπομπος εἰκοστῇ τετάρτῃ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βρύγιον, Βαίτιον

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονίας Βαίτιον με πηγή τον Θεόπομπο.