Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.54.21

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς κας βαρύνονται, Πελέκας, Περδίκκας, Κώκας, Κρίκας ποταμός, Σάκας, Λάκας, Πολύκκας ποταμὸς Μακεδονίας, Ματάκας ὄνομα εὐνούχου, Ἰνδύκας, Κοτύκας βασιλεὺς Παφλαγονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Περδίκκας, Πολύκκας

Σχόλια: 

Το μακεδονικό ανθρωπωνύμιο Περδίκκας και το υδρωνύμιο (ποταμός) Πολύκκας (κατάληξη -κας).