Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.387.21-22, 388.3-4 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ρον οὐδέτερα μετ᾽ ἐπιπλοκῆς συμφώνου, ὑπὲρ δύο συλλαβὰς ὄντα, προπαροξύνεται, […] Κάναστρον ἄκρον Θρᾴκης καὶ Μακεδονίας. λέγεται καὶ Καναστραῖον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Κάναστρον

Σχόλια: 

Το ακρωτήριο Κάναστρο της Μακεδονίας/Θράκης.