Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.396.22-25 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς ιξ μονοσύλλαβα ὀξύνεται, στίξ ἡ τάξις, φρίξ, θρίξ, ψίξ, πνίξ, πλίξ, Βρίξ ἔθνος Θρᾳκικόν. Ἡρόδοτος ἑβδόμῃ ( c. 73 ) "οἱ δὲ Φρύγες, ὡς Μακεδόνες λέγουσι, καλέονται Βρίγες" ἀπὸ Βρίγου τοῦ κατοικήσαντος ἐν Μακεδονίᾳ,

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βρίξ

Σχόλια: 

Σχετικά με τον συμφωνισμό της αρχαίας μακεδονικής:σχετικά με την τροπή  άηχων δασέων σε ηχηρά κλειστά, φ > β (Φρύγες/Βρύγες).