Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παθῶν 3.2.379.17-19 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Στ. Β. 164, 25™ Βέροια, πόλις Μακεδονίας, ἣν Φέρωνα κτίσαι φασίν, αὐτοὺς δὲ τὸ φ εἰς β μεταποιεῖν ὡς Φάλακρον Βάλακρον καὶ Βίλιππον καὶ Κεβαλῖνον, ἄλλοι ἀπὸ Βεροίας τῆς Βέρητος τοῦ Μακεδόνος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βέροια, Βίλιππος, Βάλακρος

Σχόλια: 

Συμφωνισμός της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου: σχετικά με την τροπή άηχων δασέων σε ηχηρά κλειστά, φ > β (Βέροια,  Βίλιππος, Βάλακρος)