Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.61.19-20  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Βρίγης ὁ κατοικήσας ἐν Μακεδονίᾳ, ἀφ᾽ οὗ Βριγία ἡ Τρωϊκή, τουτέστιν ἡ Φρυγία. Βρύγης ἔθνος Μακεδονικὸν προσεχὲς Ἰλλυριοῖς ὃ καὶ Βρύξ,

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βρίγης, Βριγία, Βρύγης, Βρύξ