Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.488.27-28 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Γράστιλλος πόλις Μακεδονίας, ὃ καὶ διὰ τοῦ π γράφεται κατὰ τὴν πρώτην συλλαβὴν Πράστιλλος, ὡς Εὔπολις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Γράστιλλος

Σχόλια: 

Η πόλη Γράστιλλος της Μακεδονίας (αρσενικού γένους) και η φωνητική παραλλαγή της Πράστιλλος (εναλλαγή γ~π).