Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.508.19 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἔορτος ἢ Ἐορδός Μακεδών, ἀπὸ ἔθνους.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Ἔορτος, Ἐορδός

Σχόλια: 

Το εθνωνύμιο Ἐορδός και φωνητική παραλλαγή (τ~δ)