Αίλιος Ηρωδιανός

Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.547.26-27 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Μακέτης Μακεδόνιος καὶ Μακέτις γυνὴ καὶ Μάκεσσα ἐπιθετικῶς, ὡς Ἡρακλείδης, καὶ Μάκεττα διὰ δύο ττ καὶ δι᾽ ἑνὸς τ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Μακέτης, Μακέτις, Μάκεσσα

Σχόλια: 

Το επίθετο Μακέτης, γένη και (φωνητικές) παραλλαγές.