Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ ὀρθογραφίας 3.2.559.14  (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Οἰσύμη πόλις Μακεδονίας. ταύτην Αἰσύμην Ὅμηρος (Il. Θ 304) ἔφη.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Οἰσύμη

Σχόλια: 

Η περιοχή Οἰσύμη της Μακεδονίας.