Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ παρωνύμων 3.2.873.10-11 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Γαλάδραι πόλις Μακεδονίας. ὁ πολίτης Γαλαδραῖος. Λυκόφρων "καὶ Γαλαδραῖον πέδον" (v. 1342)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Γαλάδραι, Γαλαδραῖος.

Σχόλια: 

Η πόλη Γαλάδραι της Μακεδονίας και το παράγωγο εθνωνύμιο.